• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Відділ кліматично орієнтованих агротехнологій

Завідувач відділу

Заєць Сергій Олександрович,  доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Контактна інформація: szaiets58@gmail.com

google scholar, orcid, Web of Science

Основні напрями наукової діяльності

 • фундаментальні дослідження спрямовані на теоретичне обґрунтування біологічних основ продукційних процесів нових сортів зернових, кормових і технічних культур на зрошуваних та неполивних землях при застосуванні біологічних препаратів та оптимізації агротехнічних прийомів, а також екологічних основ захисту зернових і зернобобових культур від шкідливих організмів в органічному землеробстві та збереження навколишнього середовища в умовах регіональних змін клімату;
 • прикладні дослідження присвячені вдосконаленню і широкому виробничому освоєнню сортових,  ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій вирощування основних зернових, технічних і кормових культур на зрошуваних і неполивних землях півдня України та вирощування насіння бобових і злакових багаторічних трав, спрямованих на підвищення продуктивності та максимальне використання біокліматичного потенціалу зони та генетично обумовлених можливостей сортів і гібридів;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • підвищенню кваліфікації фахівців сільського господарства;
 • інформаційно-консультативні послуги сільгосптоваровиробникам України.

Основні наукові досягнення

 • підготовлено базу даних щодо біологічних основ продукційних процесів нових сортів озимих зернових культур і сої на зрошуваних землях при застосуванні біологічних препаратів та оптимізації агротехнічних прийомів, що забезпечує отримання умовно чистого прибутку залежно від культури в межах 8000-16000 грн/га за рівня рентабельності 80-110%;
 • ресурсозберігаючі технології вирощування пшениці озимої  на неполивних і зрошуваних землях за врожайністю 5,0-5,5 і 6,0-6,5 т/га при зменшенні витрат коштів на добрива, пестициди й воду на 28-30% та 11% на паливо;
 • ресурсозберігаюча технологія вирощування ячменю озимого на неполивних і зрошуваних землях за врожайністю 4,0-4,5 і 5,5-6,0 т/га при зменшенні витрат ресурсів на 19-23 %;
 • удосконалено ресурсоощадні технології виробництва кормових агроценозів із залученням нових сортів і гібридів, при оптимальних строках сівби, нормах висіву, мінерального живлення і застосування захисту рослин від хвороб і шкідників на зрошуваних землях, що  забезпечує одержання до 12 т/га кормових одиниць та 1,1 т перетравного протеїну на посівах озимих агроценозів, а також 45-57 т/га силосної маси кукурудзи, 9-11,5 т/га зерна кукурудзи і 3,5-9,4 т/га сорго зернового.
 • ресурсоощадна технологія вирощування насіннєвих посівів люцерни в умовах природного вологозабезпечення (без зрошення) з врожайністю кондиційного насіння 1,5-2,0  ц/га при собівартості 1 ц насіння не вище 1926,2 грн та за умовно чистого прибутку – 4534-5245 грн./га і рівня рентабельності – 293-340%;
 • енергозберігаючі технології вирощування кормових і зернофуражних культур, які забезпечують одержання на богарі 3,5-4,0, а на зрошенні 8-10 т/га кормових одиниць;
 • екологічно безпечні та економічно ефективні засоби захисту рослин в технологіях вирощування зернових культур на зрошуваних землях дозволяють зберегти від втрат 10-15 % врожаю та запобігти  негативному впливу на  агроценози;
 • екологічно збалансовані системи короткоротаційних сівозмін для органічного  землеробства неполивних умов Південного Степу України, що забезпечує 465–486 тис. т екологічно безпечного зерна (екологічно чистої продукції) для продовольчих цілей для потреб населення України та  на експорт;
 • комплексна ендофітно-ризобіальна інокуляція насіння різних за скоростиглістю сортів сої на їх продуктивність та ризосферну мікробіоту грунту при зрошенні сприяє істотному підвищенню ефективності симбіотичних систем і, відповідно, насіннєвої продуктивності культури.

За останні 7 років співробітниками відділу захищено одну докторську дисертацію, 4 кандидатські та одну дисертацію доктора філософії з агрономії.

Публікаційна діяльність відділу

Авторські свідоцтва, патенти:

 • Свідоцтво № 200712 про авторство на сорт рослин Аквілегія. Пшениця м’яка озима. Заявка № 18012035.
 • Спосіб вирощування ячменю озимого після сої на зрошуваних землях Заявка на патент NoU202104282, 22.07.2021.

Монографії або її частина:

 • Наукові основи формування адаптивних технологій вирощування зернових культур і сої на зрошуваних землях Південного Степу України.
 • Формування продуктивності пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від мікродобрив та регулятора росту в умовах зрошення півдня України.
 • Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у Південному Степу України.

Методичні/ наук. практичні рекомендації, брошури:

 • Еколого-безпечні заходи боротьби з мишовидними гризунами в степовій зоні України.
 • Сучасні підходи до проведення весняно-польових робіт в господарствах Херсонської області у 2021 році.
 • Стратегія збирання ранніх зернових і зернобобових культур на півдні України у 2021 році

Статті Web of Science Core Collection:

 • Productivity of lines – parental components of maize hybrids depending on plant density and application of biopreparations under drip irrigation.
 • The efficiency of sunflower cultivation on different levels of biologization.
 • Natural fodder lands of Ukrainian steppe zone: current state and main ways of productivity restoration.
 • Formation phytocenosis of winter darley (Hordeum vulgare L.) depending on hydrothermal conditions of the autumn period and agricultural technological measures.

Статті Scopus:

 • Effectiveness of endophytic-rhizobial seed inoculation of soybean ( Glycine max (L.) Merr.) cultivated in irrigated soil.
 • Modeling stevia yields depending on plant density and mineral fertilizers rates  Modern Phytomorphology.
 • Efficitncy of different moisture and nutrition conditions in early potato growing under drop irrigation in southern Ukraine.