• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Відділ геоінформаційних технологій та економічних досліджень

Завідувач відділом

Степанова Маргарита Михайлівна

 кандідат економічних наук

Контактна інформація: +38 (095) 935-35-54

Діяльність відділу

Науковий супровід:

 • оцінка економічної діяльності аграрних підприємств у зоні зрошення за існуючого інституціонального забезпечення;
 • наукове обґрунтування напрямів удосконалення моделі інституцій економічних відносин у зрошуваному землеробстві;
 • розробка науково-методологічних засад удосконалення інституціонального забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств, що ведуть землеробство на зрошуваних землях;
 • теоретико-методологічні аспекти формування та впровадження еколого-збалансованої моделі економічного розвитку аграрного сектора та сільських територій у зоні зрошення;
 • обґрунтування заходів щодо покращення гідрогеолого-меліоративного стану територій, що зрошуються;
 • наукові основи запровадження екологічного менеджменту та аудиту у водогосподарську галузь;
 • обґрунтування напрямів підвищення економічної ефективності господарювання аграрного сектору економіки в зоні зрошення. Аналітичні дослідження:
 • аналіз сучасного стану агропромислового виробництва на зрошуваних і неполивних землях та прогнозування величини виробничих витрат при вирощуванні основних сільськогосподарських культур у південному регіоні України;
 • проведення аналізу економічної діяльності аграрних підприємств у зоні зрошення з диференціацією їх за організаційно-правовими формами управління;
 • розрахунок нормативної та фактичної собівартості технологій, визначення економічної ефективності вирощування основних сільськогосподарських культур на зрошуваних землях за інноваційними технологіями і способами поливу та на неполивних землях;
 • створення програмно-інформаційних комплексів з інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

 

Науково-методичні та науково-практичні видання з питань економічної ефективності ведення зрошуваного землеробства та раціонального використання земель, що зрошуються:

 • науково-практичні рекомендації з підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах зрошення на інноваційній основі;
 • методика оцінки ефективності інвестицій в інноваційний розвиток аграрного сектору економіки;
 • база даних з інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур за різних способів поливу;
 • наукові рекомендації з теоретичного обґрунтування перспективних напрямів інституціональних перетворень у зрошуваному землеробстві;
 • науково-практичні рекомендації по удосконаленню інституціонального забезпечення інноваційних організаційно-правових форм підприємництва у практиці зрошуваного землеробства;
 • науково-методичні рекомендації з розрахунку економічного ефекту від вирощування сільськогосподарських культур за інноваційними технологіями і способами поливу;
 • науково-методичні рекомендації з розробки інституціонального механізму забезпечення екологічної безпеки зрошуваного землеробства;
 • науково-методичні рекомендації з розрахунку нормативів витрат на вирощування зернових, технічних, овочевих культур, картоплі та люцерни за інноваційними технологіями і способами поливу.

 

Активні наукові напрями діяльності

07.00.02.01.Ф Розробити науково-методологічні основи застосування ГІС-технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням супутникового моніторингу та програмування врожаю для зрошуваних і неполивних умов степової зони України Мета досліджень – розробити науково-методологічні основи застосування ГІС-технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням супутникового моніторингу та програмування врожаю для зрошуваних і неполивних умов степової зони України. Виконання проекту дозволить впровадити інноваційні методи супутникового моніторингу,  забезпечить раціональне використання всіх видів ресурсів, сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного агропромислового комплексу на світових ринках. В рамках проекту будуть вирішені наступні завдання:

 • провести аналіз та узагальнення багаторічних експериментальних даних, польових дослідів науково-дослідних установ зони Степу України, які підпорядковані Національній академії аграрних наук України з метою використання ГІС-технологій та супутникового моніторингу для оптимізації агротехнологій, підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, покращення якості рослинницької продукції, захисту навколишнього середовища;
 • закласти демонстраційні полігони та обрати об’єкти супутникового моніторингу для відпрацювання ГІС-технологій для зрошуваних і неполивних умов степової зони України;
 • сформувати електронні довідники з показників інноваційних технологій вирощування досліджуваних культур в умовах глобальних змін клімату в природно-кліматичних умовах зони Південного Степу;
 • створити математичні моделі продукційних процесів основних сільськогосподарських культур з використанням супутникового моніторингу та ГІС-технолгій.

05.00.01.04.П Наукове обґрунтування напрямів підвищення інвестиційної привабливості зрошуваних сільськогосподарських земель для забезпечення сталого розвитку сільських територій у зоні зрошення Мета НДР – дослідити стан і направленість використання зрошуваних сільськогосподарських земель за ринкових земельних відносин та науково обґрунтувати напрями підвищення ступеня їх інвестиційної привабливості для вирішення низки проблем на державному, регіональному рівнях і на рівні сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм для забезпечення сталого розвитку сільських територій у зоні зрошення. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • визначити методичний підхід до проведення досліджень, виконати аналіз законодавчо-нормативного забезпечення інвестиційної діяльності, земельних і ринкових відносин у сільському господарстві зони зрошення;
 • розробити систему критеріїв інвестиційної привабливості зрошуваних сільськогосподарських земель;
 • здійснити аналіз екологічного стану та економічної ефективності використання земельних ресурсів зони зрошення в контексті формування їх інвестиційної привабливості;
 • побудувати модель інноваційно-інвестиційної привабливості зрошуваних сільськогосподарських земель;
 • розробити механізм економічного стимулювання раціонального використання зрошуваних сільськогосподарських земель і науково обґрунтувати напрями підвищення інвестиційної привабливості зрошуваних сільськогосподарських земель для забезпечення сталого розвитку сільських територій.

36.00.00.23.П Економічне обґрунтування використання перспективних технологічних рішень в рисівництві Метою роботи є розробка пропозицій щодо економічної оцінки елементів технології та практичних рекомендацій щодо використання перспективних рішень в технології вирощування рису для їх впровадження в рисівницьких господарствах України. У дослідженні передбачається здійснити економічну оцінку використання елементів існуючої технології вирощування рису в Україні та на основі аналізу світових тенденцій щодо використання інноваційних технологічних рішень запропонувати економічне обґрунтування використання перспективних рішень в технології вирощування рису для їх впровадження в рисівницьких господарствах України.