• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Відділ зрошуваного землеробства та декарбонізації агроекосистем

Завідувач відділу

Грановська Людмила Миколаївна – доктор економічних наук, професор, Член-кореспондент НААН, Заслужений діяч науки і техніки України.

e-mail: G_Ludmila15@ukr.net

Напрями діяльності відділу:

 • розроблення методів управління зрошуваними агроландшафтами в контексті створення кліматично оптимізованих систем природокористування, управління земельними та водними ресурсами;
 • проведення досліджень з розроблення сучасних кліматично орієнтованих інтенсивних, ресурсоощадних, органічних агровиробничих систем та інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур  на зрошуваних землях в умовах змін клімату;
 • впровадження наукових розробок за напрямом кліматично орієнтованого сільського господарства у різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
 • нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики в аграрному секторі України за напрямами кліматично орієнтованого сільського господарства та протидії негативним проявам кліматичних змін і опустелювання.
 • визначення пріоритетних напрямів в галузі кліматично орієнтованого сільського господарства;
 • встановлення механізмів регуляції та зниження емісії парникових газів та секвестрації вуглецю у рослинництві за різних систем землеробства на зрошуваних із запровадженням низьковуглецевих технологій вирощування сільськогосподарських  культур;
 • розроблення систем землеробства з використанням кліматично орієнтованих агротехнологій для формування сталих агроекосистем в умовах зрошення,
 • забезпечення раціонального використання природних і матеріальних ресурсів, відновлення та покращення родючості ґрунту, зниження антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та мінімізації негативного впливу кліматичних змін на розвиток сільського господарства.

Наукові досягнення відділу:

 • розроблено  оптимальні параметри водного і поживного режиму зрошуваних ґрунтів за різних систем основного обробітку та питомої ваги  зернових і технічних культур в короткоротаційних сівозмінах;
 • встановлено закономірності змін фізико-механічних властивостей ґрунтів при оптимізації систем обробітку ґрунту, удобрення та водного режиму для еколого-безпечного функціонування агроценозів на зрошуваних землях у сучасних умовах сільськогосподарського природокористування з урахуванням регіональних змін клімату;
 • розроблено інтенсивні системи землеробства для сільськогосподарських підприємств різної спеціалізації, що здійснюють господарську діяльність на зрошуваних землях;
 • розроблено систему агромеліоративних заходів зі зниження негативного впливу якості зрошувальної води при різних способах поливу на формування продуктивності нових гібридів кукурудзи різних груп ФАО інтенсивного типу в Південному Степу України;
 • розроблено ресурсозберігаючі, ґрунтозахисні та біологічно-оптимальні режими зрошення темно-каштанових ґрунтів залежно від еколого-меліоративного стану ґрунтів, якості зрошувальної води, біологічних особливостей сільськогосподарських культур, погодних умов та економічних чинників сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств;
 • створено базу даних з формування водного режиму темно-каштанових ґрунтів під впливом різних систем обробітку ґрунту, систем органо-мінерального удобрення та різних режимів зрошення і способів поливу, яка дозволяє знизити антропогенне навантаження на зрошувані ґрунти шляхом мінімізації систем основного обробітку грунту та раціонального використання зрошувальної води.

Послуги, які надає відділ:

 • Науковий супровід ефективного використання дощувальної техніки, способів поливу та розробки режимів зрошення залежно від сільськогосподарської культури та погодних умов. Надання рекомендацій з розробки системи основного та передпосівного обробітку ґрунту, строків сівби, норм сівби, систем удобрення та захисту при вирощуванні сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.
 • Протягом вегетаційного періоду контроль за вологістю ґрунту і погодними умовами для оперативного корегування режимів зрошення (зрошувальної та поливних норм, строків поливу), моніторинг показників родючості ґрунту та елементів мінерального живлення на зрошуваних землях, систем обробітку ґрунту, захисту рослин та удобрення.
 • Науковий супровід запровадження інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях та розробка заходів з покращення гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних сільськогосподарських земель.
 • Агрохімічна оцінка показників родючості зрошуваних ґрунтів та розробка заходів з їх покращення.
 • Дослідження впливу способів і глибини обробітку на агротехнологічні властивості осолоннцьованих темно-каштанових ґрунтів в зоні зрошуваних систем.