• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ – МОТИВАТОР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА ГЕНЕРАТОР НАУКОВИХ ІДЕЙ В АГРОНОМІЇ

 Гарантом освітньої (освітньо-наукової) програми 201 Агрономія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Інституті кліматично орієнтованого сільського господарства НААН є головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур ЛАВРИНЕНКО Юрій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «агрономія (селекція і насінництво)», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року за наукову розробку «Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво)».

Запорукою ефективного розвитку освітніх програм і їх практичної реалізації в освітньому (освітньо-науковому) процесі є висока фахова кваліфікація, наукова та педагогічна компетентність й особистісний авторитет гаранта.  Лавриненко Ю.О. повною мірою відповідає вказаним вимогам, він успішно проводить наукову, педагогічну та методичну роботу. Є автором (співавтором) понад 700 наукових та науково-методичних праць, з яких 35 монографій та навчальних посібників, статті, що індексовані в науково-метричних базах даних SCOPUS і Web of Science, понад 50 патентів і авторських свідоцтв на способи селекції, сорти пшениці, кукурудзи, сої, за його безпосередньої участі розроблено 4 Державні стандарти України.

Науково-практичні розробки Ю.О. Лавриненка добре відомі й оцінені широким загалом вчених й аграріїв-практиків. Основні напрями його наукової діяльності пов’язані з дослідженням генетичних основ селекції та створенням сортів з високою специфічною адаптивністю до умов зрошення, визначенням різноманітності генофонду зернових культур у первинних і вторинних генетичних центрах, теоретичним обґрунтуванням закономірностей генотипної та модифікаційної мінливості селекційно і біологічно важливих ознак зернових культур в умовах зрошення та глобальних змін клімату, наукових основ ефективного використання зрошуваних земель в умовах раціонального природокористування, удосконаленням технологій вирощування сільськогосподарських культур, питаннями екологічно безпечного рослинництва тощо.

Викладацька діяльність Юрія Олександровича пов’язана з роботою у різні роки в Херсонському державному університеті та Херсонському державному аграрно-економічному університеті, викладанням в аспірантурі Інституту зрошуваного землеробства НААН. Непересічний досвід педагогічної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації слугують прикладом для інших. Під його науковим керівництвом підготовлено 5 докторів та 14 кандидатів наук з селекції та насінництва, рослинництва, сільськогосподарських меліорацій, продовжує й зараз керувати здобувачами. Є членом докторської спеціалізованої вченої ради при ДУ Інституті зернових культур НААН (м. Дніпро) зі спеціальностей 06.01.05 – селекція і насінництво та 06.01.09 – рослинництво, головою та членом декількох разових спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії, постійно опонує дисертаційні роботи в провідних наукових установах України; є заступником головного редактора фахового міжвідомчого тематичного наукового збірника «Зрошуване землеробство», член редакційної колегії журналів «Аграрні інновації», «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки». Щорічно проводить експертизу проєктів і звітів завдань програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України.

За безпосередньої участі Юрія Олександровича в Інституті кліматично орієнтованого сільського господарства НААН налагоджено широке коло міжнародних зв’язків, він неодноразово брав участь у міжнародних стажуваннях, курсах підвищення кваліфікації та обміні досвідом у галузі селекції та рослинництва у багатьох країну світу. Доробки, публікації повністю співзвучні з тематикою наукових досліджень здобувачів, які приділяють наукову увагу проблемам аграрної науки у ХХІ столітті  як у національній площині, так і світовому вимірі.

Основна місія гаранта – забезпечення виконання та вдосконалення освітніх програм – реалізується шляхом вивчення: передового світового та вітчизняного досвіду підготовки науковців-агрономів; думки стейкхолдерів стосовно спроможності адаптації випускників до ринку праці та набуття ними конкурентоспроможних компетентностей; урахування точки зору здобувачів вищої освіти стосовно відповідності дисциплін навчальному плану та програмним результатам навчання, умов навчання та перебування в інституті.

Гарант освітньої (освітньо-наукової) програми 201 Агрономія сприяє формуванню у аспірантів: новітніх наукових знань у відповідній галузі та освітньо-наукових компетентностей; духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме їх інтеграції у сучасне суспільство та становленню активної громадянської позиції; комунікативної компетентності, культурної освіченості, багатогранності розвитку особистост, зокрема високого рівня самостійності, критичності мислення, креативності, ініціативності, здатності вирішувати тактичні та стратегічні наукові проблеми, оцінювати ситуацію конструктивністю суджень та дій.

Юрій Олександрович Лавриненко завжди відкритий для зустрічей із зацікавленими особами: здобувачами, іншими гарантами, науковцями, стейкхолдерами. Проявив себе не лише досвідченим ученим-селекціонером, а й принциповим, відповідальним, організатором дослідної справи, відкритою і щирою людиною. Активно бере участь як член Українського товариства генетиків і селекціонерів, у суспільному житті установи, надає консультаційну допомогу всім аспірантам і науковим співробітникам інституту в проведенні досліджень, підготовці наукових публікацій та дисертаційних робіт.

Контактна інформація: lavrin52@ukr.net або tmarchenko74@ukr.net