• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Анонси конференцій

Міжнароднf науково-практичнf конференціz

«Перспективи розвитку геоінформаційних технологій в умовах змін клімату»

 20 квітня 2023 року, початок о 10 год.


До участі у конференції запрошуються представники науково-дослідних установ НААН, ВНЗ, науковці, науково-педагогічні працівники, керівники та спеціалісти обласних і районних управлінь агропромислового комплексу, агрохолдингів, фермерських господарств та приватних фірм, колеги міжнародних представництв.

Форма проведення: on-line на платформі ZOOM, учасникам буде надіслано посилання після 18 квітня 2023 р.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.


Мета проведення конференції:

Забезпечення форуму для наукових комунікацій з обміну ідеями, результатами досліджень у сфері геоінформаційних технологій та на цій основі ідентифікація сучасних проблем, тенденцій, викликів та перспектив використання геоінформаційних технологій в умовах змін клімату.


Координатори конференції:

Бояркіна Любов Вадимівна, тел. +38 (050) 278 73 73;  +38 (096) 416 55 80;          

Пілярська Олена Олександрівна: тел. +38 (099) 777 99 34; +38 (067) 883 00 48

 Тематичні напрями роботи конференціЇ

  1. Геоінформаційний моніторинг стану агроландшафтів для контролю тенденцій та характеру змін клімату.
  2. Застосування геоінформаційних технологій у кліматично орієнтованому землеробстві.
  3. Геоінформаційні системи і програмні технології в управлінні технологічними процесами в агровиробництві.
  4. Роль геоінформаційних технологій у повоєнному відновленні України.

 ОГРКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова: Раїса ВОЖЕГОВА – академік НААН, директор Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

Співголова:  Анатолій  ЗАРИШНЯК  –  академік  НААН,  віцепрезидент  Національної академії аграрних наук України

Співголова: Світлана АНТОЩУК – доктор технічних наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем Одеського національного університету «Одеська політехніка» МОН

Члени оргкомітету:

БОЯРКІНА Любов – доктор с.-г. наук, завідувач відділу геоінформаційних технологій та економічних досліджень ІКОСГ НААН

ПІЛЯРСЬКА  Олена  –  кандидат  с.-г.  наук,  завідувач  відділу  маркетингу  і  міжнародної діяльності Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

АРСІРІЙ Олена  –  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем Інституту комп’ютерних систем Національного університету «Одеська політехніка»  МОН

КОВАЛЬОВА  Ірина  –  доктор  с.-г.  наук,  директор  ННЦ  «Інститут  виноградарства  і  виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН

СТРАТУЛАТ  Тетяна  –  доктор  біологічних  наук,  Інститут  генетики,  фізіології  і  захисту рослин АН Молдови, м. Кишинів, Республіка Молдова.

ТКАЧУК  Цезари  –  доктор  наук,  професор,  Природничо-гуманітарний  університет  в Седльце, Республіка Польща 


За  підсумками  конференції  буде  сформований  електронний  збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.


Заявка (на кожного автора) на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

 «Перспективи розвитку геоінформаційних технологій в умовах змін клімату»

Прізвище Ім’я По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Місце роботи  
Контактний телефон  
Електронна адреса (е-mail)  
Назва доповіді  
Номер та назва тематичного напряму конференції  
Форма участі (доповідь та публікація матеріалів / публікація матеріалів)  
Прізвище Ім’я По батькові доповідача  

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА !


Заявку  і  матеріали,  оформлені  згідно  із  зазначеними  нижче вимогами, необхідно надіслати на електронну пошту: izz.biblio@ukr.net

Термін подачі заявок і тез доповідей до 17.04.2023 р. включно.


Файл з матеріалами необхідно назвати так (прізвище першого автора та номер напряму роботи конференції): Іванов_матеріали_5.doc, Іванов_заявка_5.doc


ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:

Формат тексту: А4, Microsoft Word (*.doc, *.docx),

Поля: ліве, верхнє, нижнє, праве – 2 см,

Шрифт: Times New Roman, 14пт, інтервал 1,0, абзац 1,25

Обсяг: до 5 стор.,

Оригінальність тексту: щонайменше 60 %.


СТРУКТУРА МАТЕРІАЛІВ:

– індекс УДК (кегль 14, вирівнювання з лівого краю)

– назва статті (великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру);

– ПІБ автора(-ів) (малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю);

– науковий ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по правому краю);

– обов’язково вказати e-mail адреси всіх авторів;

– місце роботи у називному відмінку (вирівнювання по правому краю);

Якщо автори мають однаковий статус, загальне місце роботи (навчання), то оформлення проводиться відповідно до Прикладу оформлення матеріалів, відокремлюючи кожного автора комою;

анотація (кегль 14, не менше 30 слів, вирівнювання по ширині);

ключові слова (кегль 14, не менше 5 слів, вирівнювання по ширині);

через рядок – основний текст матеріалів (кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині);

 Список використаної літератури: оформляється наприкінці статті в порядку використання джерела в тексті під назвою «Список літератури» відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із зазначенням номера джерела та через кому – номери сторінки: [5, с. 115].

Будь-які графічні матеріали (креслення, схема, діаграма, рисунок) позначаються «Рис.1. Назва рисунка» та нумеруються арабськими цифрами. Позначення – розташовується під малюнком на наступному рядку по центру і виділяється жирним шрифтом, курсивом. Від тексту малюнок відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком. На всі малюнки у тексті мають бути посилання (рис. 1).

Таблиці: позначаються словом «Таблиця 1» та нумеруються арабськими цифрами. Позначення та порядковий номер таблиці вирівнюються праворуч, назва таблиці – на наступному рядку, по центру. Вирізняються жирним шрифтом.

Шрифт у таблицях та малюнках – не менше 12 пунктів. Від тексту таблиця відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком. На всі таблиці у тексті мають бути посилання (табл. 1).


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

УДК 004:631.67:504.61

 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

 

Бояркіна Л.В.,

доктор сільськогосподарських наук

завідувач відділу геоінформаційних технологій та економічних досліджень,

boyarkina.08@ukr.net,

Шарій В. О.,

 аспірант, молодший науковий співробітник,

відділу геоінформаційних технологій та економічних досліджень,

 viktor.sharii@ukr.net,

Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН,

м. Одеса, Україна

 

Анотація

У матеріалах висвітлені актуальні питання використання інструментальних засобів пакета Quantum GIS (QGIS) у сфері ГІС-технологій».

……..

Ключові слова: супутниковий моніторинг, дистанційне зондування Землі, вегетаційний індекс…

 

Еволюція ГІС-технології ґрунтується на ряді фундаментальних ГІС-характеристик з урахуванням трендів розвитку обчислювальної техніки та Інтернет-технологій [6, с. 24–58].

 

Список використаної літератури:

  1. Павленко Л. А. Геоінформаційні системи : навчальний посібник. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 260 с.
  2. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Грановська Л. М., Коковіхін С.В., Димов О. М., Тищенко О.Д., Бояркіна Л. В., Пілярська О.О. та ін. Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України. Монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 752 с
  3. …….