• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Підготовка здобувачів вищої освіти

Відділ аспірантури і докторантури

 

Завідувач відділу: Дробіт Олеся Сергіївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

контактна інформація: email: KolpakovaLesya80@gmail.com; телефон: 050-525-71-46;

Наукові профілі: Web of Science ResearcherID: Q-2565-2017; Google Scholar: Олеся Дробіт / Alesya Drobit; http://orcid.org/0000-0002-3633-5828irbis-nbuv.gov.ua

Сфера діяльності відділу

Відділ аспірантуриі докторантури є структурним підрозділом Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, підпорядкований директору та заступнику директора з наукової роботи, діє на підставі Статуту Інституту, Положень про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів Національної академії аграрних наук України та Міністерства освіти і науки України. В практичній діяльності керується наказами директора та заступника директора з наукової роботи Інституту, Правилами внутрішнього розпорядку і чинним законодавством.

Основнимзавданням відділу є організація підготовки спеціалістів вищої кваліфікації (докторів філософії і докторів наук), виконання наказів і розпоряджень Національної академії аграрних наук України, директора та заступника директора з наукової роботиІнституту стосовно підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, дотримання принципу добору здобувачів вчених ступенів за їхніми кваліфікаційними і науковими якостями.

Співробітники відділу аспірантури і докторантури ІКОСГ НААН займаються координацією діяльності структурних підрозділів Інституту, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.Відділ здійснює координацію тем дисертацій аспірантів та докторантів; формування індивідуальних планів підготовки аспірантів та докторантів; планування, організацію та методичне забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти та атестаціїю аспірантів і докторантів.


Підготовка в аспірантурі

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною та вечірньою) та заочною формами навчання. Під час навчання передбачається набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.


Підготовка в докторантурі

Здійснюється з метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук.


Організаційно-технічний супровід

Відділ здійснює затвердження тем дисертацій аспірантів та докторантів; формування та затвердження індивідуальних планів підготовки аспірантів та докторантів; планування, організації та методичного забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти та атестації аспірантів і докторантів.


Запрошуємо да навчання

До аспірантури До докторантури
ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2023 РІК ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2023 РІК
Правила прийому до аспірантури 2023 Правила прийому до докторантури 2023

 

До вступу
Форма – Дослідницька пропозиція  
   
Звітність
Вимоги щодо атестації аспірантів ІКОСГ НААН  

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ЗА ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ:  ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 10 Наказ МОН від 03.02.2023 № 35-л

Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти станом на 25.12.2023 становить – 33 особи.