• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Освітні послуги

Унікальність освітньо-наукової програми Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

Освітньо-наукова програма для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 – Агрономія орієнтована на отримання аспірантами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у агрономії в умовах зрошення і без зрошення. Теоретичний зміст предметної області: Поняття, концепції, принципи природничих наук (рослинництво, землеробство, селекція і насінництво, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, агрохімія, біотехнологія, технологія зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та інші) та їх використання для отримання високих та сталих врожаїв агрокультур. Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних проблем агровиробництва, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

Програма орієнтована на ознайомлення з тенденціями розвитку агрономічної науки, вивчення передового вітчизняного та закордонного досвіду з впровадження сучасних кліматично орієнтованих агротехнологій, а також участь у проведенні досліджень з актуальних проблем агрономії в умовах зрошення.

Важливим аспектом професійного розвитку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є дослідження з розроблення сучасних кліматично орієнтованих інтенсивних, ресурсоощадних, органічних агровиробничих систем та інноваційних технологій вирощування агрокультур (у тому числі: нішевих, енергетичних та лікарських) на зрошуваних і неполивних землях в умовах змін клімату з метою їх подальшого впровадження у господарствах різних форм власності.

Практичне відпрацювання і теоретичне обґрунтування зазначених технологій із залученням здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відіграє важливу роль у формуванні їх базового рівня знань і професійних компетенцій. Належний професійний рівень сприятиме високій конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці та високій соціалізації з можливістю інтеграції в ринкові процеси що відбуваються у аграрній сфері України. Усе вище перераховане сприяє високій мотивації до навчання та гарантує належну якість підготовки компетентних фахівців у галузі агрономії, здатних забезпечити успішне ведення агровиробництва.


Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України є українська мова.

Окрім державної, вивчається англійська мова (як навчальна дисципліна)


Станом на 15 травня 2023 року

Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання в аспірантурі ІКОСГ НААН за кошти фізичних та юридичних осіб становить: 100 000 (сто тисяч) гривень без ПДВ

Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання в докторантурі ІКОСГ НААН за кошти фізичних та юридичних осіб становить: 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень без ПДВ

Вартість підготовки в аспірантурі за кожний календарний рік:
І рік навчання ІІ рік навчання   ІІІ рік навчання ІV рік навчання  
25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень без ПДВ 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень без ПДВ 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень без ПДВ 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень без ПДВ
Вартість підготовки в докторантурі за кожний календарний рік:
І рік навчання     ІІ рік навчання     
25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень без ПДВ 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень без ПДВ

Підвищення кваліфікації в Інституті кліматично орієнтованого сільського господарства НААН проходить відповідно до затвердженого плану-графіку підвищення кваліфікації наукових кадрів наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України. По завершенню навчань всі учасники отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації.

В 2023 році в ІКОСГ НААН з 14 по 16 червня провідними спеціалістами були проведені курси підвищення кваліфікації за двома тематиками навчання «Наукові основи ведення зрошуваного землеробства в сучасних умовах» та «Селекція сільськогосподарських культур для зрошуваного землеробства».

Підвищення кваліфікації здобувачів освіти в Інституті кліматично орієнтованого сільського господарства НААН здійснюється на безоплатній основі.


Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання

Згідно з  Договором 04-07/23 про надання послуг з проживання УОП мають право на використання матеріально-технічної бази гуртожитку Одеського аграрного університету для задоволення соціально-побутових потреб. Всі іногородні учасники освітнього процесу (далі УОП) Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН (абітурієнти, слухачі та аспіранти), хто має потребу, забезпечуються гуртожитком з усіма зручностями.

УОП, які потребують поселення в гуртожиток  поселяються у власних приміщеннях ОДАУ, що знаходяться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Героїв Крут, 17 в Гуртожитку № 4.

Розмір плати за 1 місяць (кожний місяць) користування УОП місцем проживання (ліжко-місцем) встановлюється згідно калькуляції вартості проживання, що діє на момент укладання договору найму місця проживання (ліжко-місця). Оплата здійснюється помісячно.


Напрями наукової діяльності Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН:

 • розробка методів управління агроландшафтами в контексті створення кліматично оптимізованих систем природокористування, управління земельними та водними ресурсами; 
 • дослідження з розроблення сучасних кліматично орієнтованих інтенсивних, ресурсоощадних, органічних агровиробничих систем та інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур (у тому числі: нішевих, енергетичних та лікарських) на зрошуваних і неполивних землях в умовах змін клімату;
 • наукове обґрунтування інтродукції нових видів агрокультур і реінтродукції, характерних для природного ареалу рослин з метою адаптації до сучасних умов України; 
 • селекційні дослідження для створення адаптованих до кліматичних змін сортів і гібридів сільськогосподарських культур, ведення первинного та елітного насінництва для отримання високоякісного насіннєвого матеріалу;
 • дослідження з вимірювання викидів та секвестрації парникових газів у рослинництві за різних систем землеробства на зрошуваних і неполивних землях із запровадженням низьковуглецевих технологій вирощування сільськогосподарських культур; 
 • наукове обґрунтування кліматично орієнтованих технологій виробництва і переробки продукції рослинництва та тваринництва;
 • впровадження наукових розробок за напрямом кліматично орієнтованого сільського господарства у різних ґрунтово-кліматичних зонах України; 
 • нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики в аграрному секторі України за напрямами кліматично орієнтованого сільського господарства та протидії негативним проявам кліматичних змін і опустелювання.
 • визначення пріоритетних напрямів держаної політики України в галузі кліматично орієнтованого сільського господарства, нормативно-правового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки; 
 • розроблення систем землеробства з використанням кліматично орієнтованих агротехнологій, дослідження продуктивності широкого спектра сільськогосподарських культур для формування сталих агроекосистем, забезпечення раціонального використання природних і матеріальних ресурсів, відновлення та покращення родючості ґрунту, зниження антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та попередження негативного впливу кліматичних змін на розвиток сільського господарства;
 • методична координація досліджень наукових установ і вищих навчальних закладів, проектно-конструкторських та інших організацій, що здійснюють дослідження за кошти державного бюджету у напрямі наукового забезпечення розроблення технологічних процесів виробництва рослинницької та тваринницької продукції,  формування кліматично орієнтованих агроекосистем, підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки сільського господарства.